Make your own free website on Tripod.com

     40/8 หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3945-3341,โทรสาร 0-3945-3342                             

     Best Resolution : 800 x 600 pixel,Text Size : Medium                                                                                                           http://www.thcity.com/thachang
 
.:การชำระภาษี

การจัดเก็บภาษีประจำปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เป็นภาษีที่เก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท โรงแรม แฟลด หอพัก โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ
อัตราภาษี 12.5 ของค่ารายปี
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด. 2 ) ต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน ( ภ.ร.ด. 8 )
3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8 )การอุทธรณ์
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน ( ภ.ร.ด. 8 )
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาทและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 500 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้- ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเพิ่ม 5
- เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10
- เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด


ภาษีบำรุงท้องที่
เป็นภาษีที่เก็บจาก เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน

อัตราภาษี 
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ( ภ.บ.ท. 5 ) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายนของทุกปี
2. ผู้ไรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน( ภ.ท.บ. 5 ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอาศัยอยู่โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้นลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนอาคารที่นั้นตั้งอยู่
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 20 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน


ภาษีป้าย
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
อัตราภาษี
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีตัวอักษรไทยอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาทต่อ 400 ตารางเซนติเมตร
- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกในยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วันและให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของปี
2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่า ๆ กันก็ได้
การอุทธรณ์
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 15 วัน
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีป้ายน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000บาท
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่รับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ - ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งขอความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 5,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


                                                                                      <TOP>