Make your own free website on Tripod.com

     40/8 หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3945-3341,โทรสาร 0-3945-3342                             

     Best Resolution : 800 x 600 pixel,Text Size : Medium                                                                                                           http://www.thcity.com/thachang
 
.:พนักงานส่วนตำบล
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุนทร ดีซื่อ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
2. นายปรามล สุทธศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
3. นางสาวศันสนีย์ สุวรรณสุทธิ หัวหน้าส่วนโยธา
4. นางพนิดา ถือสัตย์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3
5. นายปกรณ์ เปล่งไโรจน์ ตำแหน่ง นิติกร 3
6. นายโย ลำพึง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1
7. นางสาวอรวรรณ หาคำบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
8. นางสาวขนิษฐา รัตนวิชัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
9. นางสาววรรณนภา ไหลอ่อน ตำแหน่ง ช่างโยธา 1
10. นางสุนทรี สังฆบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
11. นายมานะ จันทอุบัติ ตำแหน่ง ช่างโยธา
12. นายจิรวัฒน์ สวนประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
13. นางสาวรัตนาภรณ์ พรามพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
14. นางสาวชนิกา ลิ้มกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
15. นางสาวภาวิณี ศรีคุณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
16. นางสาวภัสรา หล้าปาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทันทึกข้อมูล
17. นางจรินทร เอี่ยมหน่อ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ