Make your own free website on Tripod.com

     40/8 หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3945-3341,โทรสาร 0-3945-3342                             

     Best Resolution : 800 x 600 pixel,Text Size : Medium                                                                                                           http://www.thcity.com/thachang
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าช้าง

<แบบบ้านเพื่อประชาชน>    <การตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรม>    <การทำบัตรประชาชน>    <ร่วมแรงร่วมใจ สร้างท้องถิ่นไทย ให้ใสสะอาด>
<การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย>

โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการแจกจ่ายแบบบ้านเพื่อประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะปลูกสร้างที่พักอาศัย

แบบบ้านเพื่อประชาชนนี้มี 33 แบบ

ถ้าท่านผู้ใดสนใจมาขอรับแบบบ้านเพื่อประชาชนได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในการขอแบบบ้านเพื่อประชาชน เป็นแบบบ้านที่รัฐให้ประชาชน โดยไม่มีการคิดค่าออกแบบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้มาติดต่อขอรับแบบจะเสียค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าถ่ายเอกสารเท่านั้น

และเมื่อท่านได้แบบบ้านเพื่อประชาชนแล้วพร้อมที่จะก่อสร้าง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้

- อาคารที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น เสียค่าธรรมเนียมตารางเมตรละ 50 สตางค์

- อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น เสียค่าธรรมเนียมตารางเมตรละ 2 บาท

- อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น เสียค่าธรรมเนียม ตารางเมตรละ 4 บาท

 

การตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรม

ด้วยจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้จัดตู้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนไว้ ณ ที่หน้าบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือที่เราเรียกกันว่า จวนผู้ว่า และท่านจะทำการเปิดตู้ตรวจสอบรายละเอียดการร้องเรียนด้วยตัวท่านเอง

หากผู้ใดประสงค์จะร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ สามารถนำจดหมายไปใส่ไว้ที่ตู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การทำบัตรประชาชน

สำหรับท่านใด ที่ใช้ใบเหลืองแทนบัตรประชาชนอยู่ท่านไม่ต้องไปรับบัตรประชาชนที่กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านแล้วนะค่ะ ให้ท่านไปทำบัตรประชาชนแบบใหม่ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรีในวันและเวลาราชการ แล้วท่านก็จะได้รับบัตรประชาชนแบบใหม่ในวันนั้นเลย

ร่วมแรงร่วมใจ สร้างท้องถิ่นไทย ให้ใสสะอาด

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท่านสามารถ ติ/ชมหรือพบเห็นการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งมายัง ตู้ ปณ.66 ปณจ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10200 ท่านสามารถมารับเอกสารการ ติ/ชม หรือแจ้งเหตุการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อที่ท่านจะได้นำไปเขียนและให้ท่านส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ถ้าเกิดมีอัคคีภัยหรือไฟไหม้ ให้ท่านโทรเข้ามาแจ้งได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เบอร์โทรศัพท์ 039-453-341ในเวลาราชการ ก็ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ถ้านอกเวลาราชการให้ท่านโทรมาแจ้งได้ที่เบอร์ 039-453-341แล้ว ต่อ 23