Make your own free website on Tripod.com

     40/8 หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 0-3945-3341,โทรสาร 0-3945-3342                             

     Best Resolution : 800 x 600 pixel,Text Size : Medium                                                                                                           http://www.thcity.com/thachang
 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ที่ตั้ง

ตำบลท่าช้าง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี และศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี

ทิศใต้ จดตำบลบางกะจะ และตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี

ทิศตะวันออก จดแม่น้ำจันทบุรี และฝั่งตรงข้ามเป็นตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี

ทิศตะวันตก จดตำบลพลอยแหวนและตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ตั้งอยู่เลขที่ 40/8 ม.7 ถนนหัวแหลม-ดอนสำโรง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-453341 โทรสาร 039-453342

เนื้อที่

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีจำนวน 19,653 ไร่

ตารางกิโลเมตร)

ภูมิประเทศ

พื้นที่ราบเป็นเนินสูงถึงดอนราบ โดยมีเขาหินขาวและเนินเขาโป่งลานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของตำบลทอดยาวทางทิศใต้ เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในฤดูฝน

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่ (เฉพาะจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.)

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่

ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน คลองน้ำใส

หมู่ที่ 6 หมู่บ้าน หัวแหลม

หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน บ้านขอม

หมู่ที่ 10 หมู่บ้าน คลองหลอด

หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน คลองมาบตอง

หมู่ที่ 12 หมู่บ้าน คลองน้ำใส

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มบางส่วน 3 หมู่

ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน ดงชะมูล

หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน บ้านแก้ว

หมู่ที่ 8 หมู่บ้าน สนามเป้า

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 11,360 คน แยกเป็นชาย 5,410 คน หญิง 5,950 คน จำนวน 4,710 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 361.32 คน / ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ การทำสวนผลไม้ อาชีพรอง คือ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ฯลฯ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง

- ปั้มก๊าซ 1 แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง

ได้แก่ 1. โรงงานอบยางพาราแผ่น

โรงงานอบไม้ยางพารา

- โชว์รูมรถยนต์ 1 แห่ง

- โรงแรม 1 แห่ง

- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง

- เต้นท์จำหน่ายรถยนต์มือสอง 4 แห่ง

- ตลาดนัด 2 แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง

คือ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

- โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 1 แห่ง

คือ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (สอนผู้พิการ)ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

- โรงเรียนมัธยมศึกษา (เอกชน) 1 แห่ง

คือ โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11

- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง 1 แห่ง

คือ สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 6 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด 4 แห่ง

1. วัดทุ่งรี หมู่ที่ 7

2. วัดคลองน้ำใส หมู่ที่ 10

3. วัดบ้านขอม หมู่ที่ 7

4. วัดคลองทราย หมู่ที่ 2

- มัสยิด 1 แห่ง หมู่ที่ 7

สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 6 แห่ง

- สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) 2 แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด มีถนน 3 สาย เป็นถนนลาดยางสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

มีรถโดยสารประจำทางผ่าน 2 สาย คือ สายจันทบุรี – นายายอาม ผ่าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 สายจันทบุรี – วังแซ้ม ผ่าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

การไฟฟ้า

มีครบทุกหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง และจำนวน 4,650 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ, ลำห้วย 6 สาย

- บึง, หนองและอื่น ๆ 8 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝายน้ำล้น 3 แห่ง

- บ่อน้ำตื้น 1,058 แห่ง

- บ่อโยก 5 แห่ง

- บ่อใช้เครื่องสูบไฟฟ้า 1 แห่ง

ข้อมูลอื่น

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

หนองน้ำขาว เนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7

บึงบ้านขอม 600 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5,7

มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น จำนวน 495 คน

- ไทยอาสาป้องกันชาติ 3 รุ่น จำนวน 424 คน

- กองหนุนเพื่อความมั่นคง 1 รุ่น จำนวน 200 คน

- กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าช้าง จำนวน 100 คน

- ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 12 คน

ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนบุคลากร

จำนวน 32 คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 คน

- พนักงานส่วนตำบล 2 คน

- ลูกจ้างชั่วคราว 18 คน

ตำแหน่งในส่วนการคลัง 7 คน

- พนักงานส่วนตำบล 1 คน

- ลูกจ้างประจำ 1 คน

- ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน

ตำแหน่งในส่วนโยธา 5 คน

- พนักงานส่วนตำบล 1 คน

- ลูกจ้างประจำ 1 คน

- ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา 11 คน

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 13 คน

ปริญญาตรี 8 คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน 14,470,629.38 บาท

(ไม่รวมเงินโครงการถ่ายโอนฯ) แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 1,059,418.63 บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 11,999,363.39 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,411,847.36 บาท

เงินโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ 501,575.- บาท

เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี - บาท

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

อำนวยกลุ่มทุกประเภท 14 กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

กลุ่มอาชีพ

หมู่ที่ 1 1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

หมู่ที่ 2 1. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก

หมู่ที่ 6 1. กลุ่มแรงงานสัมพันธ์

กลุ่มชุมชนเลี้ยงชีพ

หมู่ที่ 7 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอัญมณี

หมู่ที่ 8 1. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

หมู่ที่ 10 1. กลุ่มแม่บ้านเจริญสุทธิวารี

กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองหลอด

กลุ่มออมทรัพย์ฯ

มี 1 กลุ่ม หมู่ที่ 7 สมาชิก 73 คน

กลุ่มอื่น ๆ 2 กลุ่ม

1. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าช้าง จำนวน 100 คน

กลุ่ม อสม.

จุดเด่นของพื้นที่

พื้นที่ตำบลท่าช้าง อยู่ติดกับตัวเมืองการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารสามารถทำได้โดยสะดวก รวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมหลักและเส้นทางลัดหลายเส้นทางซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าและติดต่อธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการค้า มีหมู่บ้านจัดสรรและโรงงาน ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพทั้งการรับจ้างและการค้าขาย

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีผลการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ถนน คสล. ถนนลาดยาง

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม สะพาน คสล. สะพานไม้

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ ท่อหลอดเหลี่ยม รางระบายน้ำ

ก่อสร้างขยายผิวจราจร, ทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ

ขุดลอกคลอง หนอง บึง สระน้ำ

ก่อสร้างป้ายสัญญาณจราจร ป้ายบอกทางต่าง ๆ ป้ายชื่อซอย

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงติดตั้งและบำรุงรักษา

ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ขุดเจาะบ่อบาดาล

ประสานการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ

ด้านการศึกษา

สนับสนุนวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน

สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน

อุดหนุนเป็นทุนการศึกษา

ด้านสาธารณสุข

อุดหนุนโครงการสุขภาพอนามัยต่าง ๆ

ดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ

ด้านสังคมสงเคราะห์

สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ด้านกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว

จัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ รวมถึงจัดอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน

โครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

จัดสร้างสวนสาธารณะ สวนพักผ่อน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

ด้านการพัฒนาอาชีพ

สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้

สนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สนับสนุนการจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดหาครุภัณฑ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อุดหนุนให้แก่ อปพร. ในการออกตรวจพื้นที่

ด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนแก่ศาสนาทุกศาสนา

ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน

สนับสนุนการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป

รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รักษาความสะอาดของชุมชนโดยจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปทำลายตามสุขลักษณะ

<Top>